تصاویر/ دیدار چهره به چهره وزیر دفاع عراق با مردم اعظمیه و کاظمیه