چند ثانیه شک کردم و گفتم تراکتور قهرمان شده/ اشک بازیکن سپاهان را دیدم اما بعدا متوجه شدم اشک شوق بوده