چرا بقیه فسادها را رها کرده،روی پزشکان زوم کرده‌اید؟