اجرای حکم اعدام شیخ نمر عربستان را با بحران داخلی مواجه می‌کند