پس از بازپس‌گیری کامل «راس المعره»، هدف بعدی «فلیطه» خواهد بود