معرفی سیره و کلام جاویدان در بسته کتابشناسی رسول اکرم