اختتامیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آغاز شد