مسئولان از نگاه شخصی به مسابقات قرآن پرهیز کنند/ مسابقات را به خاطر صاحب قرآن ارزش دهید