عرضه محصول ارگانیک با یک چهارم قیمت جهانی به بازار