هدایتی:امیدوارم فصل آینده با تقویت پرسپولیس در لیگ حاضر شویم/پیروزی شرکت استیل آذین در مزایده سوم،عد