استقبال از کتاب های هنری درنمایشگاه امسال قابل توجه بود