مصاحبه با علامه طبرسی از ورای تاریخ در نمایشگاه کتاب