انتقاد سازمان ملل از نقض گسترده حقوق‌بشر در آمریکا