هیچ خسارت مالی و تلفات جانی از زلزه ساوه گزارش نشده است