آخرین اثر مرحوم آیینه‌وند در پاسخ به رفتار اشتباه تکفیری‌ها تالیف شد