محکومیت وضعیت حقوق بشر در آمریکا در گزارش جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل