با احساسات تماشاگران تبریزی بازی کردند/ تنها تیمی بودیم که برای 3 جام جنگیدیم/ دلم برای تونی سوخت/ مان