توضیحات مدیرعامل اپراتور سوم درباره سوختن سیم‌کارت‌ها