پیامبر اسلام تجلی رحمت و رأفت بی کران الهی برای بشریت است