برگزاری مناقصه ای اسرائیلی برای انتقال مالکیت ۶۰۰ منزل در قدس اشغالی