تراکتوری‌ها گفته بودند فغانی داور نباشد/ باید با کار کثیف تبریز برخورد شود