علیزاده و یعقوبی فردا روی شیاپ‌چانگ می‌روند/ امیدهای ایران به مبارزان روز ششم