حضور ناشران غیرحرفه ای در نمایشگاه بیست و نهم محدودتر می شود