رهبر انقلاب: مشرکین مکه هم در ماه حرام جنگ را قطع می کردند