دستگاه مبارزه با تروریسم عراق: آزادسازی دو محله بیجی