برنامه ریزی آموزشی و تربیتی نادرست لطمات سنگین فرهنگی در پی دارد