حجازی: برای مبارزه با تفرقه افکنی و ایران ستیزی فعالیت می کنیم