اعتلای فرهنگی مشهد ؛مهم ترین رسالت پژوهشکده نوین شهرمعنوی ثامن