برگزاری یک مناقصه اسرائیلی برای انتقال مالکیت ۶۰۰ منزل در قدس اشغالی