من در استادیوم تبریز بودم اما باز هم متوجه همه ماجرا نشدم/ جایگاه قهرمانی اصلی بدون استفاده ماند!