انعقاد تفاهمنامه همکاری بین وزارت بهداشت و پژوهشکده محیط زیست