۱۲۰ میلیارد بودجه وزارت علوم برای تکیمل آزمایشگاه های سراسر کشور/هیچ اختلافی بین دانشگاه شیراز و علو