عوامل اجرایی بازسازی واقعه غدیر در دشتی تجلیل شدند