نتیجه اعتماد به تشکل‌های صنفی، توانمندی بدنه نشر است