شکست مردانی مقابل حریف کوبایی/پایان کار سجاد با یک برد و یک باخت