تکواندوکار سنگین وزن ایران از دور مسابقات کنار رفت