گله مندی سهام داران از عملکرد شرکت مخابرات/مدیرعامل شرکت مخابرات،براساس ارزیابی عزل شد