تیم های برتر مسابقات تک حرکت پرس سینه با لوازم استان زنجان مشخص شدند