وزیربهداشت بینایی‌چشم هفت«مراوه تپه ای» را به آنان بازگرداند