داعش؛ موج جدید حملات از الرمادی عراق گرفته تا تدمر سوریه