نشست کمپ دیوید کانون فتنه ای علیه ملت های مظلوم است