هم اندیشی علمای شیعه و سنی با حضور دادستان کل کشور