وزیر بهداشت بینایی چشم هفت «مراوه تپه ای» را به آنان بازگرداند