سرپرست سپاهان: دیروز بهترین روز داوران بود | کسی که فحاشی کند کارت می گیرد | مثلا اگر می گفتند بازی مسا