تصویب طراحی 3 نوع اوراق با قابلیت مصون بودن از تورم