رسانه‌ها نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها و انعکاس مطالبات مردم دارند