حضور پرشور مردم در انتخابات آتی، تحجر و افراط‌ گرایی را نفی می‌کند