نیکوکاری در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی اثری پایدار دارد