رئیس کمیته اخلاق: اتفاقات پایان دربی مربوط به کمیته انضباطی است