به آنتونیو گفتم شایعه تساوی سپاهان را به نیمکت تراکتورسازی ندهد اما... | پسر اولیویرا عامل ناکامی تراک